30Nx 1
ЉlI茠\I g


2018/08/26()
Rs̈

`[

VNu
rntsgdqmH


yjq 2z
P
9:20
AR[g()
_R
vs
P鉊

B
R[g()
bNu
vs
JlJ

Q
10:S0
`R[g()
VNu
vs
UPSET

BR[g()
rntsgdqmH
vs
SpatterZ

R
12:00
`R[g()

vs
2nd Break

BR[g()
AYU
vs
Loewe

S
13:Q0
`R[g()
il
vs
Coor's

BR[g()
BIGGAME
vs
Crazy Guys

I
14:40

[gєŃgbv]